Проєкти

ОРГАНІЗОВУЄМО ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КРОК ЗА КРОКОМ

Крок 1. Обираємо тему проектів на основі вивчення інтересів дітей.

Обираючи тему проектної діяльності, слід враховувати пізна¬вальні інтереси та творчі здібності дошкільників. Проект доціль¬но використовувати для розширення знань дітей з певної теми, яка зацікавила їх і є для них доступною та особистісно значущою. До¬шкільники виявлятимуть активність та самостійність під час ді¬яльності в межах реалізації проекту лише в тому разі, якщо будуть справді захоплені темою.


Крок 2. Виявляємо проблему, формулюємо мету й завдання проектної діяльності.

На цьому етапі педагог має створити проблемну ситуацію, що дасть змогу вдало створена педагогом проблемна ситуація необхідна як по-штовх для відкриття дітьми нових знань та активізації пізнавального інтересу. Для постановки проблемного запитання педагогу потрібна конкретна основа, на яку буде спиратися проблема. Це може бути обговорення певної події чи ситуації, розглядання картини чи фото, зустріч із кимось або ознайомлення із чимось, принесена вихова¬телем коробка з цікавими речами тощо. Виявлення проблеми під¬водить дитину до необхідності розв’язання протиріччя, спонукає її до пошуку невідомого. Саме проблемність забезпечує постійну відкритість дитини до нового. Визначивши проблему, окреслюємо мету й завдання проектної діяльності, знання, вміння та навички, які знадобляться для досягнення результату.

Крок 3. Визначаємо кінцевий продукт проекту та форму його презентації.

У процесі обговорення з дітьми розв’язання проблеми необхід¬но визначити кінцевий продукт проектної діяльності. Обов’язковим елементом проектної діяльності є презентація цього продукту. Най-поширенішою формою презентації с оформлення виставки створе¬них дітьми виробів. Доцільно запропонувати дошкільникам коротко розповісти про свою творчу роботу. Серед інших форм презентації продукту проектної діяльності: екскурсія, похід, свято, театралізова¬на вистава, гра, виготовлення стіннівки, створення книжки тощо.

Крок 4. Розробляємо орієнтовний хід проекту, визначаємо роль усіх учасників освітнього процесу в його реалізації.

На цьому етапі слід стимулювати дітей до висловлення ідей, пропозицій щодо способів розв’язання проблеми, тобто — реалі¬зації проекту. Це дасть змогу виявити інтереси дітей та обрати такі форми роботи, які будуть їм цікавими. Сформував¬ши перелік найдоцільніших заходів, потрібно склас¬ти орієнтовний план реалізації проекту із зазначен¬ням змісту діяльності всіх його учасників, зокрема дітей та їхніх батьків, на кожному етапі, а також строків виконання. Крім того, обов’язково потрібно проаналізувати можливі труднощі та шляхи їх усу-нення.

Крок 5. Запрошуємо батьків до участі у проектній діяльності, ознайомлюємо їх із темою та завданнями проекту.

Розпочинаючи роботу над проектом, необхідно організувати в дошкільному закладі зустріч із батька¬ми вихованців, під час якої повідомити батькам гему й завдання проектної діяльності, обгрунтувати зна¬чення обраної теми для всебічного розвитку дошкіль¬ників. Також слід обговорити з батьками зміст їхньої діяльності на різних етапах проекту, заслухати й ура¬хувати їхні пропозиції щодо засобів реалізації про¬екту, визначити, яка література та інше інформацій¬не забезпечення, матеріали стануть у пригоді під час реалізації проекту. Відтак педагог мас координувати процес збирання усіх необхідних матеріалів.

Крок 6. Працюємо над реалізацією проекту.

На цьому етапі відбувається практичне втілен¬ня ідеї проекту. Завданням педагога є створити у до¬шкільному закладі оптимальні умови для організації різних видів діяльності в межах реалізації проекту. Діти працюють індивідуально, підгрупами чи колек¬тивно, беручи участь у запропонованих педагогом за¬ходах. Батьки долучаються до різних заходів та нада¬ють дітям допомогу у створенні творчих виробів.

Під час роботи за темою проекту може відбу¬ватися корекція задуму у зв’язку з появою несподі¬ваних перешкод або знахідок, не прогнозованих за¬здалегідь. Важливими завданнями педагога протягом реалізації проекту с координувати діяльність дітей та батьків, стимулювати їх інтерес до пізнавально- творчої активності, підтримувати дружню атмосферу в колективі й надавати учасникам необхідну допомогу під час різних видів діяльності.

Крок 7. Презентуємо продукт діяльності.

Робота над проектом завершується презентацією продукту ді¬яльності у заздалегідь визначеній формі. Скажімо, можна провести з дітьми тематичну розвагу, організувати виставку творчих виробів, виготовити тематичний журнал, фотоальбом тощо.

Крок 8. Аналізуємо результативність проектної діяльності та визначаємо нову проблему.

Під час завершального етапу проектної діяльності учасники аналізують результативність проведеної роботи: з’ясовують, чи вда¬лося розв’язати поставлену проблему, чи були перешкоди у процесі роботи і хто допоміг їх подолати, обмінюються враженнями від ко¬лективної діяльності. У процесі обговорення можуть виникнути нові проблеми, що стануть поштовхом до планування нової проектної ді¬яльності.